5
: 2
: 0.2 .
: 6
: 33.9 .
- FACEBOOK
13
P57144XXX
10
P64204XXX
12
P77231XXX
10
P75812XXX
10
P15107XXX
11
P3597XXX
32
410011273465XXX
   
     
0.1 0.261 32
0.2 0.521 31
0.5 1.31 31
1 2.61 31
2 5.21 30
4 10.41 30
8 20.81 30
16 41.61 30
32 83.21 31
64 166.41 30
   
     
#
13220.10.26

i
i

13210.10.26


Toma
Yurivna
132012.6

i
i

13190.10.26

Toma
Yurivna

13180.51.3

i
i

13170.20.52
i
i
Tulanbai
Malikov

13160.10.26


Tulanbai
Malikov
131512.6
Dmitry
Ranger
i
i

13140.20.52
Dmitry
Ranger
i
i

13130.51.3
Dmitry
Ranger
i
i